นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา)
ตำแหน่ง: ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
(ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ)
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศบ.สต.
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
(ผอ.รพ.จะนะ)
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศบ.สต.
เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศบ.สต.
นายพัสสน หนูบวช
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาววราภรณ์ เส็นสมมาตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
นางมณฑิรา ชูแก้ว
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรพงศ์ งามพร้อมวงษ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวกรกช ศรีผ่อง
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
นางจันทกานต์ รัตนบูรณ์
ตำแหน่ง: พนักงานทำความสะอาด
นายวิโรจน์ ปิยะฤทธิ์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์